เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

การขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
การขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

15 มิ.ย. 2561 0 1,691

เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ ก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ส

ขั้นตอนและอัตราการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ขั้นตอนและอัตราการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

19 มิ.ย. 2561 0 1,279

ขั้นตอนและอัตราการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรอกแบบคำ ขอ แบบ 7223 ให้ครบถ้วนถูกต้อง แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินและหลักฐานอื่นๆแล้วแต่กรณีให้ครบถ้

การฝากและถอนเงินประกันสัญญา
การฝากและถอนเงินประกันสัญญา

15 มิ.ย. 2561 0 1,617

เอกสารมีดังนี้ การฝากเงินประกันสัญญา 1 ใบนำฝาก จำนวน 2 ฉบับ 2 สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา การถอนเงินประกันสัญญา 1 ใบเบิกถอน จำนวน 2 ฉบับ 2 สมุดคู่ฝาก

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

29 เม.ย. 2559 0 1,366

สาระสำคัญ 1 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 2 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 3 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน อ่..

การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นฯ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นฯ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

08 ก.พ. 2559 0 1,635

ด่วนที่สุด ที่ กค กวพ 0421 3 ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ

1
^