เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การฝากและถอนเงินประกันสัญญา

เอกสารมีดังนี้
     การฝากเงินประกันสัญญา
        1.ใบนำฝาก  จำนวน 2  ฉบับ
        2.สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา

    การถอนเงินประกันสัญญา
        1.ใบเบิกถอน  จำนวน 2 ฉบับ
        2.สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา
        3.หนังสือขอถอนเงินประกันสัญญาของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง


ตัวอย่าง ใบนำฝาก/ใบเบิกถอน ดาวน์โหลดเอกสารในดาวน์โหลดหน้าเวปการเงินฯ

Relate

^