เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ขั้นตอนและอัตราการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

ขั้นตอนและอัตราการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
 
1. กรอกแบบคำ ขอ แบบ 7223 ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินและหลักฐานอื่นๆแล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน
3. ประกาศ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
 
กรณีบิดาเบิกให้บุตร
1. สำเนาสูติบัตรหรือสา เนาทะเบียนบ้านของบุตร
2. สำเนาทะเบียนสมรส (ระหว่างผู้ขอเบิกและคู่สมรส) หรือ สำเนาหนังสือรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสำเนาทะเบียนหย่า
3. ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

กรณีมารดาเบิกให้บุตร
1. สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
2. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
4. เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ หากเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเบิกเองให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน    
หากโรงเรียนไม่มีรองผู้อำนวยการ ให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ

หมายเหตุ
1.. บุตรมีอายุตั้งแต่อายุ 3 ปี บริบูรณ์  ไม่เกิน  25 ปีบริบูรณ์
2. กรณีที่บิดามารดาแยกกันอยู่ , หย่า , เสียชีวิต ต้องระบุให้ชัดเจนและมีเอกสารอ้างอิงได้  เช่น- ทะเบียนหย่า 1 ชุด- หนังสือขอใช้สิทธิเบิกแต่เพียงผู้เดียว 1 ชุด
3. ใบเสร็จค่าการศึกษาบุตร มีอายุ 1 ปี นับจากวันเปิดภาคเรียน  หากมีความจำเป็นต้องชำระล่าช้า สามารถเบิกได้ภายใน 30 วัน นับจากวันออกใบเสร็จรับเงิน


*** ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่จะเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ต้องแนบเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกข้างต้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง ***
** หน้างบใบสำคัญสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร จำนวน 2 ฉบับ **
** นำไปขอเบิกที่ กลุ่มการ สพป.อุดรธานี เขต 4   
ส่งเบิกได้ทุกวัน  เจ้าหน้าที่จะทำการวางเบิก และโอนเงินภายในอาทิตย์ถัดไป **
 

ดาวน์โหลดแบบ 7223

 

Relate

^