เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ขั้นตอนและอัตราการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ขั้นตอนและอัตราการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • กรอกแบบคำ ขอ แบบ 7223 ให้ครบถ้วนถูกต้อง

  • แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินและหลักฐานอื่นๆแล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน

1. ใช้สิทธิเบิกให้บุตร  (บุตรชอบด้วยกฎหมาย)  ของผู้มีสิทธิ มี 2 กรณี
1.1 กรณีมารดาเป็นผู้มีสิทธิเบิก
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิโดย เอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการเบิก
1. สายเลือด สูติบัตรของบุตร หรือ ทะเบียนบ้านของบุตร
 
1.2 กรณีบิดาเป็นผู้มีสิทธิเบิก
1) เด็กที่เกิดในระหว่างการสมรสของบิดา มารดา ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
2) เด็กซึ่งเกิดนอกสมรส เด็กซึ่งเกิดก่อนการจดทะเบียนสมรสหรือบิดา มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
    จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้เมื่อ
- บิดา มารดาของเด็กได้ทำการจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง
- บิดา ได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรของตน มีผลนับแต่วันจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร
- มีคำพิพากษาของศาลว่า เป็นบุตรของตน มีผลนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
                       (ทั้งนี้ ผลของความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจะย้อนหลังไปจนถึงวันที่บุตรเกิด)
เป็นบุตรขอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิโดย เอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการเบิก
1. จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า
2. จดทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับรองบุตร (แบบ คร.11)
3. คำพิพากษาของศาล คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลว่าผู้มีสิทธิเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของบุตร
 
 2. ใช้สิทธิเบิกให้บิดา
เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิโดย เอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการเบิก
1. จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้มีสิทธิ ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า (กรณีหย่ากันตามกฎหมาย)
2. จดทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับรองบุตร (แบบ คร.11)
3. คำพิพากษาของศาล คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
4. อยู่กินกับมารดาของผู้มีสิทธิก่อนวันที่
    1 ตุลาคม 2478
หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ที่รับรองว่าบิดามารดาของผู้มีสิทธิอยู่กินกันฉันสามีภรรยาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478
 
3. ใช้สิทธิเบิกให้มารดา
เป็นมารดาชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิโดย เอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการเบิก
1. สายเลือด สูติบัตรของผู้มีสิทธิ หรือ ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
 
4. ใช้สิทธิเบิกให้คู่สมรส
เป็นคู่สมรสชอบด้วยกฎหมายของผุ้มีสิทธิโดย เอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการเบิก
1. จดทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรส

 
*** ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่จะเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ต้องแนบเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกข้างต้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง ***
** หน้างบใบสำคัญสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จำนวน 2 ฉบับ **
** นำไปขอเบิกที่ กลุ่มการ สพป.อุดรธานี เขต 4   
ส่งเบิกได้ทุกวัน  เจ้าหน้าที่จะทำการวางเบิก และโอนเงินภายในอาทิตย์ถัดไป **

ดาวน์โหลด แบบ 7131

Relate

^