เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นฯ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558  
เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic ฺฺBidding : e - bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Relate

^