เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กรมบัญชีกลางขยายเวลากำหนดวงเงินจัดหาพัสดุถึง 30 ก.ย. 59

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม ว.299 ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

    ทั้งนี้ การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ตาม ว 299 เดิม ประกอบด้วย 1.การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ราคา 500,000 บาท ให้ใช้วิธีตกลงราคา 2.การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ราคา 500,000 – 2,000,000 บาท ใช้วิธีสอบราคา 3.การจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ราคา 2,000,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนราชการใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-market และ e-bidding) แล้วแต่กรณี และ 4. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 23 หรือ 24 แล้วแต่กรณีๆ ไป

อ่านรายละเอียด

Relate

^