เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

สาระสำคัญ

1. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
2. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ
3. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

                อ่านรายละเอียด

Relate

^