เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ขั้นตอนการปฏิบัติในการยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอนการปฏิบัติในการยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ปีงบประมาณ  2561
1. เอกสารประกอบการยืมเงิน
          -  สัญญายืมเงิน แบบ 8500  ๑  ชุด   
          -  ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  ๑  ชุด
          - ให้ส่งสัญญายืมเงินก่อนวันเดินทางเข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๗ วัน การจ่ายเงินยืมจะพิจารณาตามความเร่งด่วนของการเดินทาง

2. การส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ 
  เมื่อเข้ารับการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเขียนรายงานการเดินทางเพื่อส่งเป็นหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการภายใน ๑๕ วัน  นับจากวันที่กลับมาถึง ถ้าเกินกำหนดทางสำนักงานเขตฯ     จะดำเนินการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เงินยืมราชการในเดือนถัดไป

    เอกสารที่ประกอบการล้างหนี้
  • รายงานการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
  • เอกสารใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
  • ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก
  • แบบขออนุญาตเดินทางไปราชการโดยขอใช้รถยนต์ส่วนตัว  
  • google.maps แสดงระยะทางการเดินทาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ  
 1. กรณีอยู่โรงเรียนเดียวกันให้ทำหนังสือนำส่ง  ๑ ฉบับ พร้อมแนบสัญญายืมเงินของแต่บุคคลหรือถ้าไปอบรมหลักสูตรเดียวกัน  ว/ด/ป  เดียวกัน จะยืมรวมกันก็ได้
 2. ถ้าอบรมหลักสูตรเดียวกัน วัน/เดือน/ปี และสถานที่เดียวกัน อนุญาตให้เบิกค่าพาหนะเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง  ๒ คน ต่อรถยนต์ส่วน  ๑  คัน

 

Relate

^