เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
                      2. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

อ่านรายละเอียด

 

Relate

^