เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

 • thumbnail

  ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง

  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4

รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

 • thumbnail

  นางสนม เสริฐผล

  รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางสาวสุพิชพร ติดสุข

  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มงานบัญชี

 • thumbnail

  นางวิลัยวรรณ์ สีพาพันธ์

  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบัญชี

 • thumbnail

  นายกวี ศรีรัตนอุดร

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ลาภมูล

  นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายสุรัตน์ สมสี

  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภัส รชตรุ่งเรือง

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายเฉลิมพล เพ็งน้ำคำ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวนิจติยาพร เที่ยงผดุง

  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวชนาภัทร ปราบพาล

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวพฤกษา บุญจันทร์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวชยาภรณ์ ผิวผ่อง

  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

^