เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ป้ายกำกับ พัสดุ

แจ้งให้มารับเอกสารคืนเพื่อแก้ไข
แจ้งให้มารับเอกสารคืนเพื่อแก้ไข

19 พ.ค. 2559 0 252

โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบให้มารับหรือส่งเอกสารขอเบิกเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 19 31 พฤษภาคม 2559 ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นฯ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นฯ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

08 ก.พ. 2559 0 641

ด่วนที่สุด ที่ กค กวพ 0421 3 ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ

1
^